СПЕЦИАЛИСТИ
Екипът на Регионален исторически музей – Пловдив се състои от различни специалисти с разнообразно образование. Научната група следи за най-новите тенденции в развитието на историческата наука и музейното дело, а членовете и определят генералната линия на развитие на музея и актуализират мисията на институцията. Творческият екип работи с фондохранилищата, извършва научна обработка на културни ценности, развива експозиционна и изложбена дейност, популяризира дейността на музея, а уредниците в него са автори на тематични и експозиционни планове, както и сценарии за музейни уроци и образователни програми. Изпълнителният екип включва специалисти със специфични умения и компетенции: финансово-счетоводен отдел, екскурзоводи, фотограф, художник, техническа служба и хигиенисти. Качеството на услугите, които институцията предлага, зависи от професионалните усилия на всеки един служител и умението за непрекъсната съвместна работа.