ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА СТУДЕНТИ

Съвместната работа с университетите  е  важна част от дейността на музея в утвърждаването му като истински културен и научен институт и е неразделна част от образователната    стратегия на музея. Музеят е  инструмент в това  образование, а  образованието е диалог. Провеждането на  студентската  практика в музея е най-често срещаната форма на сътрудничество между двете институции. Тя се нуждае от конкретизиране на отговорностите  и  дейностите и от подготвени музейни специалисти за работа със студенти. За да се проведе качествено музейната практика тя трябва да включва следните етапи:

А/Организационен-сключване на договор между ВУЗ и музеят, разпределение на студентите  по отделите на музея, определяне на музейни специалисти , които да отговарят за студентите, запознаване със съдържанието на музейната практика, съставяне на график за изпълнение на  работата по  темите, организиране на междинни конферанси, организиране на конференция за отчет на проведената практика
Б/Същински-Внимателно изследване на потребностите на студентската аудитория, тяхната мотивация и отношение към работата. Изготвяне от музейния специалист на цикъл лекции с план-конспект за всяка една от тях. При практическото изпълнение на поставените задачи задължително се прави  оценка на работата: качествена - ефективност на дейността, поставени цели и постигнати резултати, количествена-брой участници, брой организирани програми

Музеят предлага  на студентите свободно своите ресурси. Налице е подходящо помещение  за работа, библиотека, картотека. От две години РИМ Пловдив  е оборудван в една от експозиционните си зали с витрини, които играят ролята на открит музеен фонд за пряк досег и работа с оригинални екпонати  в присъствието на музеен специалист. Предоставя се възможността за свободен  достъп до компютър, в който се съхранява голям обем информация - оригинални фотографии, сканирани оригинални текстове, теоретични разработки, библиография, мултимедийни презентации  и др.
В музея  студентите се  запознават  с  основите на музейното  знание   и се  научават: да разбират спецификата на музея в цялото многообразие на неговите функции, да се ориентират   в експозициите му, да добият практически  умения как се  създава експозиция с исторически профил, каква е същността на фондовата работа, как се попълва научната документация, как се подготвят  беседи, музейни уроци и др.
Музейните  специалисти: т.нар. тютори, поставят задачи пред студентите и контролират тяхното изпълнение. Създават цялостна картина  за музея като институция, структура, функции. Запознават студентите с минали и настоящи проекти на музея, връзки с други музеи от страната и чужбина. Приобщават студентите към историята и културата  на града. Организират междинни конферанси и конференции за отчет на проведената практика
Добра идея е студентите от различните вузове да  получават различни задачи.
Пример:  Историци /основната група студенти, с които се работи/ –работа с фондове и в експозиция. Филолози- писане на анотации и текстове за изложби на български и чужд език. Художници-участие в  подготовка на изложби, презентации , други. Чуждестранни студенти – вечери, посветени на културата на страната им.

Музейната практика представлява  уникален  шанс за студентите да опознаят музея отвътре, да се запознаят  с  основните музейни дейности и да вземат  непосредствено участие в тях.

Примерни  теми за работа със студенти в музея:
• НАУЧНО-ФОНДОВА РАБОТА В МУЗЕЯ
/включва теоретична и практическа част/

ТЕОРЕТИЧНА - Цъкъл лекции, допълнителни материали, въпроси за обсъждане, литература. Изясняване на понятията-музеен предмет, музеен  фонд, музейна колекция. Комплектоване, опазване и описване на фонда. Реставрация и консервация на музейните предмети.  Работата  с компютърната  база данни на музея дава възможност за детайлно изучаване на експонатите от фондовете, както и начините за описание и класификация.
ПРАКТИЧЕСКА - Упражнения. Посещение на фондохранилище  и работа с различни  колекции.  Пример : а) Писменни  източници-специфика на описването и  опазване им. б) Колекция фотографии-предложение за  създаване на  каталог   в) Колекция оръжия- предложения за създаване на  каталог. Тук студентите  прилагат на практика наученото и видяното в музея. Попълване на научен паспорт и историческа справка.
• ЕКСПОЗИЦИОННО-ИЗЛОЖБЕНА  ДЕЙНОСТ - Изясняване на
понятията - Експозиция, експонат, експозиционен комплекс. Методи и принципи на създаване на експозиция. Етапи на  работа в експозиционната работа : научна концепция, тематична  структура,  тематико-експозиционен план, художествено  проектиране. Експозиционо оборудване. Експозиционни  материали: текстове, анотации в експозицията.  Видове изложби  в музея.
• КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ - Представяне на образователните програми в музея и начините за работа с музейната публика. Студентите могат активно да се включат не само в етапа на осъществяване на заниманието, но и при планирането,  разработването  и организацията му.
Един ефективен  начин  за работа със студентите е  организирането на специални  събития-фестове, празници, викторини, Нощ на музеите и  др.
• МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ В МУЗЕЯ – Запознаване с рекламно-издателска  дейност, спонсорство и проекти.

УПРАЖНЕНИЕ
      
« Музей за 24 часа»
Основни стъпки :
• Теоретична част
Студентите сами избират тема и  заглавие на изложбата  и подбират експонатите  и научно-спомагателните материали. Пишат тематико-експозиционен план и  изготвят  художествен проект.
• Практическа част
Студентите  се разделят на групи,  въвеждат се  в работната среда като  целта  е   всички  от групата да преминат  през основните музейни дейности. Разпределяне на роли: директор на музея, научен сътрудник, уредник, екскурзовод,  фондохранител,  художник /всеки си избира роля и  поема съответните отговорности/.
В хода на работата се подготвя презентация, която да покаже добри и лоши страни при експонирането, опазването  и съхранението на културните ценности в Историческия музей.
• Откриване на изложбата „Музей за 24 часа” и   анализ на работата
Като  се предостави  възможността на студентите да  се запознаят  с повече и различни  страни от музейната работа, те могат да бъдат  подтикнати към дейности, които да  събудят тяхната инициатива и идеи.
В музея студентите не само могат да наблюдават, класифицират и генерират информация при свободен обмен на мнения, но и да  да си тръгнат с полезни  умения. Чрез музейната практика те могат   придобият  по-ясна   представа за реалната работна среда в българските музеи. Да  осъзнаят  важната роля и място на музея в научния и културен живот на обществото, да работят за неговия имидж и да се превърнат в негови  добри приятели и партньори.

 

За въпроси и заявки:

Пловдив 4000

Пл."Съединение: 1

тел. 032 629409

e-mail: hm_plovdiv@mail.bg


Свали като файл (.DOC формат)